Convenant

7 april 2021

De aanleiding

Uit allerlei onderzoeken (o.a. Pisa, 2019) blijkt dat Nederlandse leerlingen steeds minder graag en ook minder goed lezen. Dit heeft geleid tot het oprichten van een landelijke Leescoalitie, waarin diverse landelijke organisaties zich verenigd hebben (o.a. Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven, CPNB en de Vereniging van Openbare Bibliotheken). Deze Leescoalitie heeft een manifest geschreven getiteld ‘Tijd voor een Leesoffensief’ (De Leescoalitie, 2020).

Deventer Leescoalitie

In Deventer heeft deze landelijke Leescoalitie geleid tot oprichting van de ‘Deventer Leescoalitie’. Een leescoalitie waarin door samenwerking wordt gezocht naar manieren om de huidige lees crisis af te wenden. Speerpunten van de Deventer Leescoalitie zijn leesplezier, leesmotivatie en laaggeletterdheid. De coalitie bestaat uit een aantal gedreven leesbevorderaars vanuit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs (Etty Hillesum Lyceum), de bibliotheek Deventer, Saxion hogeschool, Sine Limite, ROC Aventus en de Gemeente Deventer. De gemeente Deventer heeft deze leescoalitie begin 2021 opgenomen in het Aanvalsplan Laaggeletterdheid.

Intentie

De intentie van de Deventer Leescoalitie is om de krachten te bundelen en een inspiratiebron en vraagbaak te zijn waar professionals terecht kunnen met al hun vragen over leesplezier, leesmotivatie en laaggeletterdheid. Daarnaast zal er jaarlijks een terugkerende inspirerende conferentie worden georganiseerd om de nieuwste inzichten te delen en de onderwerpen leesplezier, leesmotivatie en laaggeletterdheid weer op de kaart te zetten.

Partners

De verschillende partners van de Deventer Leescoalitie lichten hieronder hun expertise en betrokkenheid met betrekking tot lezen toe.

Primair onderwijs Deventer

Op onze basisscholen willen we de best mogelijke basis leggen, zodat dat alle kinderen goed lezend naar het vervolgonderwijs gaan. De aanpak kenmerkt zich onder andere in het versterken van leesmotivatie en daar hebben we al goede ervaringen mee opgedaan. We brengen kinderen in aanraking met een grote diversiteit aan teksten en onderschrijven het grote belang van het goed kunnen lezen, het goed begrijpen van teksten en het plezier hebben in lezen. De samenwerking met ouders is hierin cruciaal.

Met enthousiasme draagt OPOD/DAM daarom een steentje bij aan de Leescoalitie Deventer door de inzet van de expertise van medewerkers uit onze organisaties. Door de krachten te bundelen willen we het leesplezier vergroten en het taal- en leesonderwijs voor en van de toekomst verbeteren. Op termijn is het de bedoeling dat alle besturen van scholen voor primair onderwijs zich zullen aansluiten bij de Deventer Leescoalitie.

Etty Hillesum Lyceum

Het Etty Hillesum Lyceum werkt aan de beheersing van het Standaardnederlands op school en kennis van de Nederlandse taal en cultuur door in de komende jaren:

– te werken volgens de  doorlopende leerlijn taal zoals vastgelegd in de referentieniveaus
  taal en rekenen;

– in te zetten op taalgericht vakonderwijs;

– leesplezier van jongeren te bevorderen en te vergroten door de uitvoering van een krachtig
  en samenhangend leesbeleid, een rijk leesaanbod en het tot stand brengen van een
  leescultuur.

We willen dit mede doen via goede samenwerking met alle partners van de leescoalitie, met name de andere onderwijssectoren en de bibliotheek.

De bibliotheek Deventer

De bibliotheek draagt bij aan bewustwording van het belang van lezen en voorlezen waarbij het plezier in lezen voorop staat. Door een grote kennis van de boeken heeft de bibliotheek ook een adviserende rol in de boekkeuze van de doelgroep. De bibliotheek zorgt voor een actuele collectie boeken en medewerkers geven advies aan individuele klanten. Op scholen en samen met de kinderopvang voeren medewerkers van de bibliotheek leesbevorderende activiteiten uit om het leesplezier te vergroten. Verder zorgen we voor een collectie boeken bij diverse thema’s en dragen we zorg voor een goede collectie op de scholen.

Saxion hogeschool

Als Saxion hogeschool in Deventer (pabo en tweedegraads lerarenopleiding Nederlands) hebben we leesplezier en leesvaardigheid van onze studenten en hun leerlingen hoog in het vaandel staan. Jeugdliteratuur heeft een duidelijk herkenbare plek in ons curriculum (zoals deelname aan de voorleeswedstrijd voor pabostudenten, een module leesbevordering op de pabo en aparte modules Jeugdliteratuur en Poëzie in de tweedegraads lerarenopleiding). Daarnaast worden kinderboeken en jeugdliteratuur volop gepromoot. Niet alleen bij taal, maar ook bij bijvoorbeeld natuuronderwijs en rekenen op de pabo én op ons instagramaccount speciaal voor leesbevordering. Kortom: wij hebben veel expertise in huis als het gaat om leesbevordering en kunnen door onze krachten te bundelen het leesplezier helpen vergroten.

Sine Limite

Het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite bereikt alle scholen en kindercentra in Deventer met kinderen in de leeftijd tussen 2 en 13 jaar. Onze diensten zetten we onder andere in op preventie van taal/leesachterstanden. We zijn een vraagbaak voor scholen en kindercentra en geven advies over bv. het taal/leesonderwijs, daarnaast bieden we de TAD, maatwerktrajecten Jonge Kind, Begaafd Onderwijs, scholing van pedagogisch medewerkers en leerkrachten en leveren we bijdragen aan schoolontwikkeling. Wij hebben contact, halen informatie op en vragen input bij de Deventer basisscholen. Kortom: Sine Limite levert een stevig netwerk en expertise aan de leescoalitie en kan optreden als verbinder.

Gemeente Deventer

De gemeente Deventer zal samenwerking tussen de verschillende organisaties in de Leescoalitie stimuleren. We brengen de Leescoalitie en het belang van lezen en leesplezier breed onder de aandacht bij onze partners en natuurlijk de inwoners van de gemeente Deventer.

Bronnen

De Leescoalitie. (2020). Tijd voor een leesoffensief. Opgehaald van: https://tijdvooreenleesoffensief.nl/wp-content/uploads/2021/02/Manifest-Leesoffensief.pdf

Gubbels, J., van Langen, A. M. L., Maassen, N. A. M., & Meelissen, M. R. M. (2019). Resultaten Pisa 2018 in vogelvlucht. Opgehaald van: https://pisa-nederland.nl/resultaten2018/