Bibliotheek Deventer

logo bibliotheek deventer

Alle domeinen waarop de Bibliotheek werkzaam is, komen in  vier programmalijnen tot hun recht. Bij de leescoalitie is de programmalijn Jeugd & Onderwijs aangesloten. Deze programmalijn richt zich op alles wat met lezen te maken heeft voor kinderen van 0 tot 18, ouders en professionals. De programmalijn zet zich in voor een intensieve samenwerking met voorschoolse instellingen, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, het mbo en de pabo. Daarnaast wordt met verschillende partners samengewerkt aan interventies zoals de VoorleesExpress Deventer, gezinsaanpak van laaggeletterdheid en de Taalklas Etty Hillesum Lyceum.

De programmalijn werkt samen met de kinderopvang en het onderwijs en draagt bij aan de bewustwording van het belang van lezen en voorlezen, het verbeteren van leesgedrag van kinderen en het verbeteren van leesbevorderend gedrag van professionals en ouders. Bij alles wat de programmalijn doet staat plezier in lezen voorop: als meer kinderen in Deventer plezier hebben in lezen, zal er meer worden gelezen, wordt de woordenschat vergroot en kan het aantal potentieel laaggeletterden in Deventer worden teruggebracht.

Een greep uit onze activiteiten: Boekstart inloopochtenden, De Bibliotheek op school PO en VO, VoorleesExpress, Pilot MBO/zorg en welzijn, Samenwerking PABO, landelijke campagnes zoals Kinderboekenweek en de Nationale voorleesdagen.

Gemeente Deventer

logo gemeente deventer

De gemeente zet met haar partners en haar beleid in op het stimuleren van de taalontwikkeling. Dat begint al op tweejarige leeftijd met de Kindregeling Voorschoolse Educatie. Vanaf twee jaar kunnen peuters met taalachterstanden gebruik maken van kinderopvanglocaties die hen hierin ondersteunen. Deze aanpak wordt opgevolgd door het basisonderwijs. De Kindregeling Peuterspelen maakt het ook voor kinderen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag mogelijk om van kinderopvang gebruik te maken voordat de peuter naar het basisonderwijs gaat. De taalontwikkeling wordt hierbij gestimuleerd. Op de kwaliteit van het aanbod voor peuters en kleuters wordt ingezet door professionals die met hen werken verder te professionaliseren.

De ouders thuis worden ondersteund door de jeugdgezondheidszorg en waar nodig wordt de Voorleesexpress van de bibliotheek ingezet. Andere programma’s om ouders te ondersteunen bij het voorlezen en de taalontwikkeling worden door de kinderopvang ingezet.

Sine Limite

logo sine limite

Wat biedt Sine Limite op het gebied van lezen / leesplezier aan:

* Ouders:

 • Vanuit de Top Academie Deventer (TAD): ouderavonden, mee-doe-dagen, 10-minutengesprekken, nieuwsflitsen, contact rondom leerling, app-contact met ouders, boekentips
 • Vanuit Sine Limite / jonge kind (VVE):  dit doen de organisaties zelf
 • Vanuit Sine Limite / PO : ouderavond Leesplezier (23-9-2021 voor ’t eerst, wegens succes wordt dit verder herhaald), ouderpanel in oprichting (daar kan leesplezier als onderwerp aan bod komen), contact met ouders n.a.v. onderzoeken, screeningen waarbij spraak-taal-lezen centraal staat.

* Kinderen:
Via de TAD: dit komt wekelijks in de les aan bod
Nagesprekken dyslexieonderzoeken: belang van leesplezier

 * Professionals:

 • preventief logopedisten
 • workshops en scholing voor pedagogisch medewerkers en onderwijsprofessionals
 • maatwerktrajecten jonge kind op kinderopvang en basisscholen
 • maatwerktraject begrijpend lezen op kinderopvang en basisscholen
 • maatwerktraject begaafd onderwijs op kinderopvang en basisscholen

Saxion Hogeschool

logo saxion

Wat biedt Saxion op het gebied van lezen / leesplezier aan:

 Kinderen

 • Valt buiten doelgroep Saxion; wel indirect door studenten en leerkrachten te scholen

 Jongeren

 • Pabo-opleiding: modules rondom lezen (leesontwikkeling, didactiek en alle domeinen) + leesvaardigheid en leesplezier bevorderen bij studenten zelf
 • Tweedegraads opleiding: modules rondom lezen (literatuuronderwijs) + leesplezier bevorderen bij studenten zelf
 •  AD-PEP: modules rondom lezen + leesplezier bevorderen bij studenten zelf
 •  Studielandschap waar kinderboeken uitgestald staan en geleend kunnen worden
 • Instagramaccount @pabosaxionleest
 • Inzet van jeugdliteratuur in alle vakken van de pabo
 • Gratis lenerspas voor Openbare Bibliotheek (afgezien van tweedegraads)

 Ouders

 • Valt buiten doelgroep Saxion

 Professionals

 •       Post-hbo opleiding Taalcoördinator: bijeenkomsten over lezen en leesplezier
 •       Post-hbo opleiding Jonge kindspecialist: een bijeenkomst over lezen en leesplezier

Etty Hillesum Lyceum

logo etty hillesum lyceum

Op alle locaties van het Etty Hillesum Lyceum is lezen een speerpunt van het onderwijs. Zo verschillend als onze leerlingen zijn, zo verschillend is ook de manier waarop lezen in de lessen wordt toegepast. Afgezien van monitoring van het leesniveau van onze leerlingen en acties die daaruit voortkomen, vinden we leesplezier van groot belang. Zaken die op het EHL worden aangeboden zijn onder andere:

 • literatuuronderwijs
 • 10 minuten stillezen aan het begin van de les
 • klassikaal lezen
 • voorlezen
 • keuze-uur lezen
 • taalgericht vakonderwijs
 • boekpromotie
 • het boek van de maand
 • voorlezen van leerlingen op peuterspeelzalen en basisonderwijs via de maatschappelijke stages
 • de Poëzieweek
 • de Topacademie voor talenten(TAD) doel: taalverbetering voor talentvolle leerlingen
 • workshops van schrijvers, dichters en spoken-word artiesten
 • de ’taalpilaar’ met teksten geschreven door leerlingen en reacties van andere leerlingen
 • collega’s met een eigen ‘booktok’ account waarop leerlingen reageren

Daarnaast geeft het Etty Hillesum Lyceum de komende periode prioriteit aan de ontwikkeling en kwaliteit van de mediatheken op de locaties en wordt er een intensieve samenwerking gestart met de bibliotheek Deventer via het project ‘De Bibliotheek op school’.